Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin xung đột lợi ích trong doanh nghiệp

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn.

Trong đó, ông Thành yêu cầu thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức; có biện pháp bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đã thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khi bị thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại.

"Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp xung đột lợi ích dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn, xử lý kịp thời", văn bản nêu rõ.

Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin xung đột lợi ích trong doanh nghiệp - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành (Ảnh: Nhất Văn).

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý.

Các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng.

Khi tiến hành hoạt động thanh tra, nếu phát hiện hành vi tham nhũng, cơ quan thanh tra có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước đối với các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện.

Các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, tổ chức thực hiện đúng theo quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Vĩnh Phúc khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình, tổ chức, động viên. Đồng thời khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems rentbefriend emagrecerdemais justnowretired